Cao đẳng nghề

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HOÁ

 

1.1. Mục tiêu

            Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các bậc đào tạo ở các cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh quốc phòng;

            Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chương trình bảo đảm liên thông giữa các cấp trình độ; phù hợp với thực tiễn thiết bị, công nghệ tiên tiến và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường.

1.2. Chức năng

a) Đào tạo theo các cấp trình độ, các ngành nghề thực tiễn xã hội có nhu cầu sử dụng, nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và hội nhập quốc tế;

b) Đào tạo nhân lực phục vụ cho xuất khẩu lao động;

c) Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

d) Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường

2.1. Nhiệm vụ

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp cho sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực chuyên môn, thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

2. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu đối với  nghề được phép đào tạo.

3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

4. Tổ chức các hoạt động dạy và học nghề; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .

5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường đủ về số lượng, phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật, theo quy định của pháp luật.

7. Tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.

8. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề.

10. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào đào tạo nghề và hoạt động tài chính.

12. Đưa nội dung giảng dạy về văn hóa nghề, ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của Nhà nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình đào tạo nghề khi tổ chức đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan.

13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Quyền hạn

1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển đào tạo nghề và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường Cao đẳng nghề.

2. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động.

3. Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống.

4. Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo nghề về lập kế hoạch đào tạo nghề, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tổ chức thực tập. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với việc làm và thị trường lao động.

6. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của Trường.

7. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

3. Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu

3.1. Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp và của các ngành kinh tế khác. Trước mắt tập trung đào tạo 4 nghề trọng điểm theo quyết định của Bộ LĐTBXH: Công nghệ thông tin. Cắt gọt Kim loại và Điện công nghiệp đạt cấp độ khu vực ASEAN và nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí (KTML&ĐHKK) đạt cấp độ Quốc gia, những nghề còn lại sẽ tiếp tục đầu tư để đưa vào các nghề trọng điểm cấp độ Quốc gia.

3.2. Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành trường Cao đẳng nghề có thương hiệu mạnh trong nước và khu vực ASEAN. Đến năm 2020 có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của một trường đại học công nghệ.

 

 

3.3. Hệ thống giá trị cơ bản

Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giáo viên đoàn kết, có kiến thức, có tay nghề cao, luôn luôn đổi mới và tâm huyết với nghề. Đào tạo nhiều thế hệ HSSV với kiến thức và kỹ năng cần thiết để khẳng định mình trên thị trường lao động. Xây dựng được thương hiệu và vị thế của Trường trong lĩnh vực dạy nghề.

Trường đã và sẽ tạo lập được không gian và văn hóa riêng đảm bảo điều kiện tốt nhất để cán bộ, giáo viên phát huy nội lực và cống hiến cho sự nghiệp chung.

3.4. Mục tiêu chiến lược

a, Mục tiêu chung

- Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực cán bộ, giáo viên Nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho người học không ngừng nâng cao chất lượng học tập nắm vững kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp; phấn đấu trở thành trường cao đẳng nghề tiếp cận trình độ quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển rộng rãi thương hiệu “Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá”.

- Giai đoạn 2011- 2013: Hoàn thành cơ bản mục tiêu đào tạo, xây dựng “chuẩn đầu ra” cho các nghề đào tạo theo hướng đào tạo cái xã hội cần, có chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Trước mắt tập trung nguồn lực đào tạo 3 nghề trọng điểm khu vực ASEAN theo quyết định của Bộ LĐTBXH. Phát triển nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; tiếp cận hợp tác khu vực và hội nhập quốc tế nhằm phát triển hơn nữa uy tín và thương hiệu đạt cấp độ 3.

- Giai đoạn 2013 - 2015: Tiếp tục đầu tư nâng thêm số lượng các nghề trọng điểm khu vực ASEAN từ 3 nghề lên 5 nghề, phấn đấu có 1 đến 2 nghề đạt trình độ quốc tế. Phát triển nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ các lĩnh vực: Điện, Cơ khí; Công nghệ Ô tô; Điện tử; Công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.

b, Mục tiêu cụ thể

- Duy trì quy mô đào tạo bình quân 4.000 HSSV/năm để bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng và ổn định cơ cấu nghề đào tạo.

- Tiếp tục hàng năm rà soát điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giáo trình các môn học; xây dựng hoàn chỉnh các chương trình đào tạo trong đó trọng tâm là các nghề trọng điểm khu vực ASEAN và Quốc gia, tiếp cận các chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc tế. Cụ thể từ nay đến năm học 2013-2014 tiếp cận và hoàn chỉnh chương trình đào tạo cho 3 nghề: Cắt gọt kim loại, Điện Công nghiệp, Công nghệ thông tin và bảo đảm chất lượng đạt trình độ ASEAN và nghề KTML&ĐHKK đạt chất lượng quốc gia. Đến năm 2015 đưa một số nghề khu vực nâng lên trình độ quốc tế, chọn một số nghề nâng lên trình độ ASEAN như: Công nghệ Ôtô, Hàn, KTML&ĐHKK,...

- Tăng cường đẩy mạnh xây dựng đội ngũ giáo viên thông qua tuyển dụng giáo viên mới, đào tạo bồi dưỡng theo các chương trình đạt trình độ chuẩn khu vực, tiến tới chuẩn quốc tế.

- Đầu tư mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, CNTT và ngoại ngữ bảo đảm đến năm 2015 có 60% GV có khả năng hội nhập với trình độ ASEAN và thực hiện tốt các bài giảng tích hợp. Cụ thể:

+ Đến hết 2015 phấn đấu có 50% giáo viên có trình độ trên đại học, 100% giáo viên chuyên môn dạy được cả lý thuyết và thực hành, 10% cán bộ, giáo viên sử dụng thành thạo ít nhất 01 ngoại ngữ; 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy, soạn thảo giáo án điện tử và khai thác thông tin trên mạng Internet. Bồi dưỡng 10% giáo viên trở thành giáo viên “hạt nhân” trình độ khu vực ASEAN, thường xuyên tham gia Hội giảng giáo viên các cấp; 30% giáo viên có đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng, trong đó có một số đề tài cấp tỉnh, bộ và cấp quốc gia. Xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý làm việc có tính chuyên nghiệp cao, 100% sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm quản lý. Đảm bảo về đời sống vật chất và tinh thần để cán bộ, giáo viên toàn tâm toàn ý với công việc.

+ 30% học sinh, sinh viên được đào tạo theo địa chỉ, 70% còn lại được Trường tư vấn để có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Có từ 1 ¸ 2 học sinh, sinh viên của Trường tham gia và đạt giải trong các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia và khu vực ASEAN.

+ Có quan hệ hợp tác với một số trường dạy nghề trong và ngoài nước.

+ Cơ sở vật chất bảo đảm đạt 80% so với chuẩn ở giai đoạn 2011-2013 và tiếp tục nâng cấp.

+ Bảo đảm các tiêu chuẩn quy định Kiểm định đạt cấp độ 3.

TIN LIÊN QUAN